Spisak izabranih lekara

Izvod iz Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u domu zdravlja na području matične filijale ili na mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti opšte medicine , pedijatrije, ginekologije ili stomatologije.

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada…

Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izbor specijaliste pedijatrije..

Osobe ženskog pola starije od 15 godina života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije.

Osobe mladje оd 18 ilii starije оd 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

Dužnosti izabranog lekara :

– organizuje i sprovoda mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;

– obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;

– određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja;

– upućuje osiguranika na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;

– određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;

– propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;

– vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;

– daje ocenu о zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti; – utvrđuje dužinu privreme sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rada i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje – – privremene sprečenosti za rad;

– utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;

– utvrđuje potrebu odsustvovanja s posla zbog nege člana uže porodice;

– daje nalaz i mišljenje о osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;

– Određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na zdravstveno stanje;

– vrši druge poslove u vezi sa ostvarvanjem prava iz zdravstvenog osiguranja. Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja. Izabrani lekar pedijatar daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta. Izabrani lekar utvrđuje sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju…

Spisak lokacija gde možete izabrati svog lekara:

 1. Dom zdravlja Alibunar,

 2. ZS Banatski Karlovac,

 3. ZS Vladimirovac,

 4. ZS Seleuš, 

 5. ZS Ilandža,

 6. ZS Novi Kozjak, 

 7. ZS Dobrica, 

 8. ZS Lokve, 

 9. ZS Janošik,

 10. ZS Nikolinci. 

Spisak izabranih lekara

Izabrani lekari opšte medicine

 1. Kožokar dr DinkaDoktor medicine – Opšta praksa Alibunar
 2. Turkoanje dr Romanca – Doktor medicine – Opšta praksa Alibunar
 3. Pavlović-Kovačević dr Mira – Specijalista opšte medicine – Medicina rada Alibunar
 4. Maja Stojmenović – Doktor medicine – Opšta praksa Nikolinci
 5. Turkoanje dr Felića – Doktor medicine – Opšta praksa Banatski Karlovac
 6. Samanta Bereš – Doktor medicine – Opšta praksa Seleuš i Dobrica
 7. Zajka dr Veronika – Doktor medicine – Opšta praksa Vladimirovac
 8. Lindo dr Dragana – Doktor medicine – Opšta praksa Vladimirovac
 9. Marina dr Nikolaje – Doktor medicine- Opšta praksa Ilandža
 10. Turkoanje dr Rodika – Doktor medicine – Opšta praksa Janošik i Lokve
 11. Lotrean dr Denisa – Doktor medicine – Opšta praksa Lokve i Janošik.

Izabrani lekari specijalisti

 1. Ratković dr Milenko – Specijalista pedijatrije – Dečiji dispanzer Alibunar
 2. Kukić dr Jelena – Specijalista pedijatrije – Dečiji dispanzer Banatski Karlovac
 3. Jovanović dr Srđan – Specijalista pedijatrije- Dečiji dispanzer Vladimirovac
 4. Getejanc dr Veronika- Specijalista ginekologije i akušerstva – Dispanzer za žene Alibunar

Izabrani lekari stomatologije

 1. Marina dr Linka – Dentist – Dental service Alibunar
 2. Ardeljan dr Valentin – Dentist – Dental service Alibunar
 3. Pavlović dr Snežana – Dentist – Dental service Banatski Karlovac
 4. Baba dr Jon – Dentist – Dental service Lokve

Trg slobode 8, Alibunar